Regulamin


IX.1 Rajd „ZŁOTO dla ZUCHWAŁYCH 2019” 

Postanowienia ogólne:

1.Rajd na Orientację „Złoto dla Zuchwałych” jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2.Cele Rajdu:

 • promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności walorów wydm Puszczy Bydgoskiej 
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku,
 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • integracja sympatyków turystyki nawigacyjnej,
 • promocja rajdu na orientacje jako aktywnej formy spędzania czasu rodziców z dziećmi

3. Startujący i rodzaje tras: 

 • prawo startu mają osoby w wieku od 18 roku życia 
 • dzieci do lat 16 pod opieką rodziców na trasach rodzinnych - TP Rodzinna i TR 20
 • dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 18 lat mogą wystartować w Rajdzie, tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność, wyłącznie pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.-(wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu),

TRASY PIESZE

Długość trasy

Skala Mapy

Charakterystyka trasy


TP 25

        25 km

1:50 000

 


    TRASY ROWEROWE

 

 

 


TR  150

        150 km

1:100 000

Puchar Polski Maratonów na Orientacje

TR  50 

        50 km

1:50 000

Liga Polskich Rajdów na Orientacje

 

4. Klasyfikacje:   

 • indywidualna na każdej z tras
 • osobna dla kobiet i mężczyzn
 • uczestnicy trasy TR 150 są klasyfikowani w ramach Pucharu Polski Maratonów na Orientacje
 • uczestnicy trasy TR 50 są klasyfikowani w ramach Ligi PRO - Pieszych Rajdów na Orientacje

 5. Zasady rozgrywania rajdu:  

 • głównym założeniem rajdu jest zdobycie jak największej ilości PK w limicie czasowym przewidzianym dla danej trasy.
 • uczestnicy mogą zaliczać PK w dowolnej kolejności zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. 
 • długość Tras jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)
 • Punkt Kontrolny (PK) jest oznaczony biało-czerwonym lampion umiejscowiony np. na drzewie posiadający własny kod oraz perforator (pieczątkę) na trasach krótkich. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, w miejscu punktu będzie namalowany kod PK. W okolicy PK mogą znajdować się sędziowie.
 • Potwierdzanie PK na  trasie TR 150 - warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest  potwierdzić wykorzystując aplikację CheckPoint (skanowanie kodu QR) lub wysyłając sms z kodem PK oraz  robiąc zdjęcie lampionu  lub
 • Potwierdzanie PK na  trasie TR 50 i TP 25 - perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej  odpowiadającemu danemu PK potwierdzające obecność na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 • sklasyfikowani zostaną tylko zawodnicy, którzy odnaleźli i potwierdzili przynajmniej jeden PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów
 • warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.
 • o klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.
 • każdy PK na wszystkich trasach ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)
 • w przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy.
 • uczestnicy zwiezieni z trasy przez organizatora mają odjętą połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.
 • start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 • organizatorzy na starcie dostarczają kolorową wodoodporną mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) i materiałami startowymi
 • używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione i  równoznaczne jest z dyskwalifikacją. Dozwolone jest jedynie posiadanie włączonego GPS w celu zczytywania śladu przebytej trasy.
 • wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego  przywileju bez ograniczeń.

6 . Nagrody i trofea:

 • zwycięzcy tras otrzymują Puchary 
 •  miejsca 1-3 na wszystkich trasach otrzymują trofea sportowe i dyplomy lub puchary  
 • w zależności od hojności sponsorów  zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody
 • w przypadku większej ilości nagród ich część zostanie rozlosowane wśród wszystkich uczestników

7. Wyposażenie obowiązkowe:

 • kompas,
 • oświetlenie białe, (może być czołówka),
 • oświetlenie czerwone (może być migające)
 • sprawny rower - trasy rowerowe
 • kask na trasach rowerowych
 • naładowany telefon komórkowy.

8. Wyposażenie zalecane:

 • apteczka pierwszej pomocy,
 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.
 • zapasowa dętka + pompka + łatki - trasy rowerowe

9. Opłata startowa:  

 

TRASY PIESZE

 10 - 31 października  

1 - 15 listopada

w bazie rajdu

TP 25

40 zł

50 zł 

60 zł


             

    

    

TRASY ROWEROWE

 

 

 


           

      


TR  150

                       50 zł 

            60 zł

           80 zł  

TR  50

                        40 zł 

            50 zł 

           60 zł

 

 

Dzieci na trasach TP Rodzinna i TR 20 płacą 50% opłaty startowej. 


Wpisowe płacimy do 15 listopada przelewem bankowym na konto: 

PKO BP  –  57 1020 1462 0000 7902 0246 3362

Paweł Mantycki

ul. Kilińskiego 16/b

85-651 Bydgoszcz

Tytułem:

ZDZ trasa + dane uczestnika (np. ZDZ TR50 + Jan Kowalski)

10. Postanowienia końcowe: 

 • Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 15:00 – w jeden z poniżej podanych sposobów: 
  - na mecie,
  - w bazie Rajdu,
  - telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer podany przez organizatora
 • Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść (Trasy Piesze), jechać (Trasy Rowerowe) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było “czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Nie dozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.
 • Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem 
 • Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
 • Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.
 •  Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

11. Protesty i wnioski

 • Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego na adres biuro@orientujemy.pl
 • Protesty zostaną rozpatrzone jak najszybciej i nie dłużej niż w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.  

 


Strony internetowe Bydgoszcz Copyright © 2012 Paweł Mantycki